Tender Law

Heeft de overheid een betalingsprobleem?

Het Hof van Justitie velde op 20 oktober 2022 een belangrijk arrest  met betrekking tot de richtlijn 2011/7/EU betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In dit arrest oordeelt het Hof dat een nationale regeling niet op algemene wijze kan voorzien in een betalingstermijn van 60 kalenderdagen voor alle handelstransacties. Het Hof baseert zich daarbij …

Heeft de overheid een betalingsprobleem? Lees meer »

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit

Op 3 oktober 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief van 28 juni 2022 van de FOD Beleid & Ondersteuning met als doel het uniformiseren van de toepassing van de regels inzake raamovereenkomsten. De omzendbrief vermeldt op een overzichtelijke en chronologische wijze de praktische regels waarmee een aanbesteder rekening moet houden. Deze bijdrage belicht …

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit Lees meer »

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven

Hoewel de coronacrisis eindelijk bezworen lijkt, is de financiële impact van deze ongekende crisis nog steeds voelbaar in de bouwsector. Zo ook op de werven van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Daarmee wil het departement nu korte metten maken. Door de publicatie van een nieuw dienstorder probeert het een allesomvattende schadevergoedingsregeling vast te …

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven Lees meer »

Nieuw contractenrecht treedt in werking op 1 januari 2023!

Op 1 juli 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad de wetten van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” en boek 5 “Verbintenissen” van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek. De bepalingen van het nieuwe Belgische verbintenissenrecht treden in werking op 1 januari 2023. 1. Impact van het nieuwe contractenrecht op de overheidsopdrachten Een overheidsopdracht is …

Nieuw contractenrecht treedt in werking op 1 januari 2023! Lees meer »

Overheidsopdrachten in de federale administratie: het Rekenhof wikt en weegt

Recent publiceerde het Belgische Rekenhof een verslag van het onderzoek dat het in 2020 en 2021 voerde naar de rechtmatigheid en wettigheid van een selectie overheidsopdrachten van zes FOD’s, Defensie en drie federale instanties. Het Rekenhof vervolgt daarmee zijn praktijk waarbij sedert 2017 een jaarlijks auditverslag wordt gewijd aan de overheidsopdrachten. Door parlement en publiek …

Overheidsopdrachten in de federale administratie: het Rekenhof wikt en weegt Lees meer »

Aanzienlijke prijsstijgingen bij lopende en toekomstige opdrachten: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) komt met aanbevelingen

Dat de prijzen van grondstoffen en materialen op wereldvlak uitzonderlijk stijgen, is wijd en zijd bekend. Het uitzonderlijke van de prijsstijgingen kan moeilijk worden betwist: voor soortgelijke omstandigheden moeten we al terug tot de beide Wereldoorlogen en de Oliecrisis van de jaren zeventig. De aanzienlijke prijsstijgingen zijn ook overal voelbaar. Dat is niet anders voor …

Aanzienlijke prijsstijgingen bij lopende en toekomstige opdrachten: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) komt met aanbevelingen Lees meer »

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten – verantwoording van een totaalprijs via de eenheidsprijzen

In een arrest van 1 maart 2022 (nr. 253.139 tussen nv Hye en De Vlaamse Waterweg) herbevestigt de Raad van State zijn rechtspraak omtrent de beoordeling van prijsverantwoordingen. Hoewel een totaalprijs mede door de eenheidsprijzen van een inschrijver kan worden verantwoord, ligt dit anders indien deze eenheidsprijzen zelf de toets van een prijsverantwoording niet kunnen …

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten – verantwoording van een totaalprijs via de eenheidsprijzen Lees meer »

Hoe de registratiebelasting berekenen bij de verkoop van onbebouwde volumes na 1 september 2021?

Op 1 september  2021 trad  het nieuwe  goederenrecht in werking. Het recht van opstal, dat zeer  vaak wordt aangewend   in  het  kader  van  publiek-private   bouwprojecten,  wordt  nu  gedefinieerd  als   “een zakelijk gebruiksrecht dat het  eigendomsrecht  verleent op al dan niet gebouwde volumes, voor  het geheel of een deel, op, boven of onder  andermans  grond om …

Hoe de registratiebelasting berekenen bij de verkoop van onbebouwde volumes na 1 september 2021? Lees meer »

Kan een beslissing van een aanbesteder gedeeltelijk worden vernietigd?

Doorgaans worden schorsings- en annulatieberoepen ingesteld tegen de beslissingen van aanbestedende overheden in hun geheel. De verzoekende partij heeft normaliter immers een belang bij de vernietiging van de complete beslissing omdat deze naar haar mening behept is met een onwettigheid. In zeldzame gevallen wil de verzoekende partij niet de volledige beslissing geschorst of vernietigd zien …

Kan een beslissing van een aanbesteder gedeeltelijk worden vernietigd? Lees meer »

Doorzicht – Rechtspraak Overheidsopdrachten 2020 is uit!

Tender Law is bijzonder trost u de publicatie te mogen voorstellen van het boek “Doorzicht – Rechtspraak Overheidsopdrachten 2020”. Deze uitgave bevat alle Nederlandstalige arresten van de Raad van State over overheidsopdrachten geveld in 2020. Uniek aan deze uitgave is de bespreking van de rechtspraak op 3 leesniveaus onder de  rubrieken “Te onthouden”, “Samenvatting” en …

Doorzicht – Rechtspraak Overheidsopdrachten 2020 is uit! Lees meer »