Tender Law

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+   

De FOD Economie is een hervomingstraject gestart om de Mercuriale en de I-index te moderniseren. Als eerste stap werd de I-index vervangen door een nieuwe index, namelijk de I-2021-index. Via deze index kunnen de prijzen beter worden aangepast aan de reële evolutie van de kosten van bouwmaterialen. Om in deze vernieuwingen wegwijs te geraken worden …

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+    Lees meer »

Nieuw e-Procurement-platform in aantocht!

Op 2 mei 2023 rolt de FOD BOSA het nieuwe e-Procurement-platform uit en wordt het oude stapsgewijs afgebouwd. Om het gebruiksgemak te vergroten, worden heel wat zaken aangepast en geïntegreerd. De overgang naar het nieuwe platform brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo zullen ondernemers zich helemaal opnieuw moeten registreren op het nieuwe platform. …

Nieuw e-Procurement-platform in aantocht! Lees meer »

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten?

In het kader van overheidsopdrachten voor werken is het vereist dat een aannemer beschikt over een erkenning in de toepasselijke klasse, categorie of ondercategorie. De erkenningseisen moeten daarbij wel overeenkomen met het concrete voorwerp van de opdracht. In een arrest van 15 juli 2021 sprak de Raad van State zich uit over een zaak waarin …

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten? Lees meer »

Mogelijkheid om een voorschot toe te kennen wordt tijdelijk uitgebreid – én warm aanbevolen!

Op 9 december 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne. De gevolgen van het conflict in Oekraïne zijn namelijk verstrekkend en heel wat opdrachtnemers ondervinden hierdoor liquiditeitsproblemen. Dit …

Mogelijkheid om een voorschot toe te kennen wordt tijdelijk uitgebreid – én warm aanbevolen! Lees meer »

Heeft de overheid een betalingsprobleem?

Het Hof van Justitie velde op 20 oktober 2022 een belangrijk arrest  met betrekking tot de richtlijn 2011/7/EU betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In dit arrest oordeelt het Hof dat een nationale regeling niet op algemene wijze kan voorzien in een betalingstermijn van 60 kalenderdagen voor alle handelstransacties. Het Hof baseert zich daarbij …

Heeft de overheid een betalingsprobleem? Lees meer »

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit

Op 3 oktober 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief van 28 juni 2022 van de FOD Beleid & Ondersteuning met als doel het uniformiseren van de toepassing van de regels inzake raamovereenkomsten. De omzendbrief vermeldt op een overzichtelijke en chronologische wijze de praktische regels waarmee een aanbesteder rekening moet houden. Deze bijdrage belicht …

De plaatsing en uitvoering van raamovereenkomsten: de federale overheid legt uit Lees meer »

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven

Hoewel de coronacrisis eindelijk bezworen lijkt, is de financiële impact van deze ongekende crisis nog steeds voelbaar in de bouwsector. Zo ook op de werven van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Daarmee wil het departement nu korte metten maken. Door de publicatie van een nieuw dienstorder probeert het een allesomvattende schadevergoedingsregeling vast te …

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken maakt een einde aan de coronacrisis op hun werven Lees meer »

Nieuw contractenrecht treedt in werking op 1 januari 2023!

Op 1 juli 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad de wetten van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” en boek 5 “Verbintenissen” van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek. De bepalingen van het nieuwe Belgische verbintenissenrecht treden in werking op 1 januari 2023. 1. Impact van het nieuwe contractenrecht op de overheidsopdrachten Een overheidsopdracht is …

Nieuw contractenrecht treedt in werking op 1 januari 2023! Lees meer »

Overheidsopdrachten in de federale administratie: het Rekenhof wikt en weegt

Recent publiceerde het Belgische Rekenhof een verslag van het onderzoek dat het in 2020 en 2021 voerde naar de rechtmatigheid en wettigheid van een selectie overheidsopdrachten van zes FOD’s, Defensie en drie federale instanties. Het Rekenhof vervolgt daarmee zijn praktijk waarbij sedert 2017 een jaarlijks auditverslag wordt gewijd aan de overheidsopdrachten. Door parlement en publiek …

Overheidsopdrachten in de federale administratie: het Rekenhof wikt en weegt Lees meer »

Aanzienlijke prijsstijgingen bij lopende en toekomstige opdrachten: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) komt met aanbevelingen

Dat de prijzen van grondstoffen en materialen op wereldvlak uitzonderlijk stijgen, is wijd en zijd bekend. Het uitzonderlijke van de prijsstijgingen kan moeilijk worden betwist: voor soortgelijke omstandigheden moeten we al terug tot de beide Wereldoorlogen en de Oliecrisis van de jaren zeventig. De aanzienlijke prijsstijgingen zijn ook overal voelbaar. Dat is niet anders voor …

Aanzienlijke prijsstijgingen bij lopende en toekomstige opdrachten: de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) komt met aanbevelingen Lees meer »