Algemene voorwaarden

1. Tender Law BV (“Tender Law”) is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap, met als voorwerp de uitoefening van het beroep van advocaat, alsook het vervullen van gerechtelijke mandaten, arbitrageopdrachten en andere mandaten die aan de vennoten in hun hoedanigheid van advocaat worden opgedragen, het optreden als bemiddelaar, het optreden als gedetacheerd advocaat in overeenstemming met de deontologische regels, het organiseren en verstrekken van juridische en daarmee verband houdende opleidingen, het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp met inbegrip van bijstand en ontwikkeling inzake juridische en daarmee verband houdende innovaties, alsook andere activiteiten voor zover zulks bestaanbaar is met de deontologische regelen en reglementen aangenomen door de Orde van Vlaamse Balies.

2. Tender Law is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0766.581.892.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie die Tender Law levert voor een cliënt, ook indien een cliënt zijn opdracht verstrekt met het oog op de uitvoering door één of meerdere andere personen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalige advocaten en/of werknemers, inclusief hun erfgenamen.

4. De algemene voorwaarden zijn, en enkel in zulke mate, niet van toepassing indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken tussen Tender Law en de desbetreffende cliënt. In zulk geval blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, onverkort van toepassing. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de relatie tussen Tender Law en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisgeving ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt onder meer uitdrukkelijk afgeleid uit de betaling van verschuldigde erelonen en/of door het instrueren van Tender Law gedurende een redelijke termijn.

5. De aansprakelijkheid van Tender Law is beperkt tot het bedrag dat in het toepasselijk geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering die Tender Law geniet, wordt gedekt en effectief uitbetaald. De cliënt vrijwaart Tender Law tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. Voormelde vrijwaring zal ook de kosten van verweer omvatten. De professionele aansprakelijkheid van Tender Law is in eerste lijn verzekerd tot een bedrag van 2.500.000,00 euro per schadegeval, en dit bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel. Er bestaat in tweede rang, in aanvulling en na uitputting van 2.500.000,00 euro per schadegeval in eerste rang, een verzekering in hoofde van advocaat Stijn Maeyaert voor een bedrag van 5.000.000,00 euro per verzekeringsjaar, dit bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. Alle verbintenissen die Tender Law aangaat in het kader van de uitvoering van de door Tender Law aan de cliënt verleende diensten worden beheerst door het Belgische recht. Tender Law aanvaardt geen aansprakelijkheid onder enig ander rechtsstelsel.

6. Tender Law kan, al naargelang het geval, bij de uitvoering van haar prestaties in naam en voor rekening van haar cliënt derden inschakelen en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Tender Law is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van zulke derden. Tender Law is bovendien gemachtigd om namens de cliënt, en zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van die laatste, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

7. Gelden die Tender Law van cliënten ontvangt en die Tender Law voor hen dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Tender Law gekozen Belgische kredietinstelling. Tender Law aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de cliënt noch van enig andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van de kredietinstelling waarbij Tender Law gelden aanhoudt of worden overgeschreven. Bijgevolg kan. Tender Law niet aansprakelijk gesteld worden om bedragen die de kredietinstelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.

8. Elk advies dat door Tender Law gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Het advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt dat hij het advies van Tender Law niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Tender Law (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Tender Law jegens hen).

9. De door Tender Law verstrekte opleidingsdiensten gelden niet als (juridische) adviezen. De cliënt aanvaardt dat Tender Law omtrent deze opleidingen, met name wat de inhoud ervan betreft, niet aansprakelijk kan worden gesteld.

10. De prestaties worden, tenzij anders overeengekomen, aangerekend op uurbasis. Het uurtarief kan jaarlijks aangepast en geïndexeerd worden. De erelonen zijn exclusief Belgische BTW. Behoudens indien anders overeengekomen, wordt een administratieve kost ten bedrage van 7% op het te innen ereloon aangerekend. Specifieke kosten en uitgaven, zoals onder meer reiskosten, worden afzonderlijk en inclusief BTW aangerekend, tenzij anders overeengekomen. De geleverde prestaties worden, tenzij anders overeengekomen of tenzij Tender Law er anders over beslist, op maandbasis gefactureerd. De verschuldigde erelonen dienen te worden betaald binnen de vijftien (15) dagen volgend op de datum van de ereloonstaat van Tender Law, tenzij hiervan wordt afgeweken in de ereloonstaat. In geval van laattijdige betaling is de cliënt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten verschuldigd ten belope van 8 % van het vermelde factuurbedrag vanaf de vervaldatum, vermeerderd met een éénmalige interest wegens laattijdige betaling van 10 % van het vermelde factuurbedrag met een minimum van 40 euro bij wijze van schadebeding. Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de tien (10) dagen volgend op de datum van de ereloonnota. Bij afwezigheid van zulke mededeling, zal de ereloonnota geacht worden integraal te zijn aanvaard.

11. Afhankelijk van de aard van de diensten die Tender Law aan de cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat Tender Law verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In een dergelijk geval is Tender Law voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van haar cliënt en eventuele lasthebbers en/of uiteindelijke begunstigden. In dat kader is Tender Law verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en het doel en de aard van de verrichting te bewaren gedurende een  periode van 10 jaar. Tender Law kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om Tender Law mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om Tender Law te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door Tender Law gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal Tender Law de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien er reeds voorlopig werd opgetreden, wordt de verdere tussenkomst beëindigd. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving Tender Law om in bepaalde omstandigheden mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van de balie. Tender Law is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan. De verplichtingen in dit kader doen geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en Tender Law blijft kenmerken.

12. Op grond van de toepasselijke deontologische regelgeving, kan Tender Law bij gelegenheid de naam van een cliënt aanwenden voor marketingdoeleinden en/of in een context die kan worden beschouwd als reclame verricht door advocaten.

13. Mochten één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten en/of beïnvloeden. In dit geval zal de ongeldige of niet toe te passen bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die, in de mate van het mogelijke, een gelijkwaardig effect heeft.

14. Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Tender Law en de cliënt worden uitsluitend beheerst door het Belgische materiële recht, en, voor zover van toepassing, door en met eerbiediging van de deontologische regels van de bevoegde deontologische overheden.

15. Alle eventuele geschillen in verband met de relatie tussen Tender Law en de cliënt en met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld voor de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Brussel, en voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de deontologische overheden.

16. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020.

17. Een Franse of Engelse versie van deze algemene voorwaarden kan door de cliënt worden opgevraagd bij Tender Law en wordt binnen een redelijke termijn ter beschikking gesteld.

Wij helpen bij uw juridische vragen