Overheidsopdrachten

Tender Law biedt deskundige bijstand bij overheidsopdrachten in de meest brede zin:

 • opdrachten in de klassieke en speciale sectoren, alsook in defensie en veiligheid
 • opdrachten op elk bestuursniveau (Belgische Staat, deelstaten, EU-instellingen, lokaal, scholen, ziekenhuizen, vzw’s, kerkfabrieken, …)
 • werken, leveringen en diensten
 • opdrachten met alle soorten gunningswijzen en -modaliteiten (openbare of niet-openbare procedures, onderhandelingsprocedures, gezamenlijke opdrachten, raamovereenkomsten, …)

Ervaring met zowel de plaatsings- als de uitvoeringsfase is essentieel voor een succesvolle realisatie van een overheidsopdracht. Tender Law specialiseerde zich daarom in beide fases.

Onze dienstverlening op het vlak van de plaatsingsfase houdt onder meer in: 

 • nalezen en verbeteren van bestekken en offertes
 • beoordelen van selectie- en gunningscriteria
 • beoordelen en opstellen van een formele motivering
 • bijstand in het kader van het regelmatigheidsonderzoek
 • bijstand bij andere concrete vragen, zoals de ondertekening van de offerte, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), selectie- en gunningscriteria, wijze van contactname met het bestuur, onderaanneming, enz.
 • onderzoek van de wettigheid van een gunningsbeslissing en slaagkansen van een gerechtelijke procedure
 • bijstand in een procedure tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (voor de Raad van State) of in een kortgeding (voor de gewone rechter), dan wel in procedures tot nietigverklaring
 • bijstand in procedures tot schadevergoeding n.a.v. (vermeend) onwettig gegunde opdrachten

Inzake de uitvoering van overheidsopdrachten behelst onze dienstverlening onder meer:

 • opstellen van (reacties op) aangetekende brieven en processen-verbaal n.a.v. (vermeende) gebreken tijdens de uitvoering van de opdracht
 • beoordelen van de wenselijkheid of noodzaak tot voorlopige of definitieve oplevering en de consequenties hiervan
 • beoordelen van de wettigheid van strafsancties n.a.v. gebreken tijdens de uitvoering of laattijdige uitvoering
 • beoordelen van de wettigheid van ambtshalve maatregelen en het verlenen van bijstand bij de redactie van (reacties op) aangetekende brieven en processen-verbaal m.b.t. dergelijke maatregelen
 • bijstand in onderhandelingen teneinde oplossingen te bereiken buiten gerechtelijke procedures om
 • bijstand m.b.t. schadeclaims en in procedures tot schadevergoeding n.a.v. (vermeend) gebrekkige uitvoering van een opdracht
 • bijstand bij gerechtelijke deskundigenonderzoeken
 • beoordelen en motiveren van wijzigingen lopende de uitvoering van de opdracht (ingevolge conceptaanpassingen, onvoorziene omstandigheden, vervanging van de opdrachtnemer of andere redenen)

Wij helpen bij uw juridische vragen