Privacy policy

Wij vinden uw privacy belangrijk en nemen uw verwachtingen ter zake ter harte. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacybeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat uw rechten in dit verband zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de (juridische) dienstverlening door Tenderlaw en ten aanzien van cliënten, bezoekers, leveranciers, sollicitanten, procespartijen en hun raadslieden. Dit slaat zowel op het verlenen van juridische diensten, als op het voldoen aan juridische verplichtingen en voor facturatie-, administratie-, en andere doeleinden (zoals onze nieuwsbrieven en het contactformulier).

Verwerkingsverantwoordelijke

Tenderlaw bv
Torhoutse Steenweg 437
8200 Brugge
privacy@tenderlaw.be

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten (al die gegevens worden hierna “persoonsgegevens” genoemd):
– identiteitsgegevens (naam, voornaam, naam van de onderneming, geboortedatum, enz.)
– contactgegevens (adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, enz.)
– professionele gegevens (werkgever, taal, enz.)
– financiële gegevens (bankrekeningnummer, enz.)
– HR-gegevens (gegevens die relevant zijn om het profiel en de vaardigheden van een sollicitant te kunnen beoordelen)
– persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
– speciale categorieën persoonsgegevens

Hoe we deze persoonsgegevens verwerken

Deze persoonsgegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, of wanneer deze werden verzameld door derden of wanneer deze afkomstig zijn van publiek beschikbare bronnen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens

– om een wettelijke verplichting na te leven
– voor onze rechtmatige belangen (zoals in het belang van Tenderlaw of een derde partij en als deze belangen niet in strijd zijn met uw rechten. Deze rechtmatige belangen bestaan onder meer uit het organiseren van onze interne werking, het behandelen van onze dossiers, het verzekeren van een goede administratie, het verzekeren van een passende beveiliging, enz.)
– als u uw toestemming hebt gegeven of uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van de persoonsgegevens
– om een overeenkomst uit te voeren (zoals wanneer de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u betrokken partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst)

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven (verwerkers die instaan voor onze ICT-infrastructuur en andere dienstverleners in het kader van onze juridische activiteiten) die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard.
Het cookiebeleid maakt onderdeel uit van het privacybeleid.

Wat zijn uw rechten en hoe deze uit te oefenen?

Als u een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons.

Tenderlaw bv
Torhoutse Steenweg 437
8200 Brugge
privacy@tenderlaw.be

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) u de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denkt u dat uw gegevens niet juist of actueel zijn? U hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met uw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op het beperken van de bewerking

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

Recht op vergetelheid of verwijdering

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kan u die toestemming intrekken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens op te vragen in een elektronisch formaat. Zo kan u ze makkelijk zelf gebruiken of doorgeven aan anderen.

Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming.

Recht om klacht in te dienen bij de toezichthouder

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze bereiken per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be en haar website raadplegen op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Meer informatie over deze rechten

U kan meer informatie vinden over deze rechten op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/privacy/wat-zijn-mijn-rechten.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2022

Wij helpen bij uw juridische vragen