Privacy policy

Tender Law neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tender Law is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door Tender Law ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0766.581.892, en met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 437, gebruikmakend van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres: https://www.tenderlaw.be (hierna: de ‘website’). Wij kunnen eveneens gegevens verzamelen en verwerken in het geval dat u ons contacteert voor juridisch advies of andere diensten, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze website of indien u besluit zich in te schrijven, te registreren of ervoor kiest gegevens op deze website mee te delen, verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige privacyverklaring. U dient ermee rekening te houden dat deze website mogelijk links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze privacyverklaring en waarvoor Tender Law derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Tender Law behoudt zich evenwel het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen teneinde aan (de veranderende) wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de service aan u te verbeteren.

2.Het verzamelen van gegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere (gebeurlijk) verwerken:

Cliënten:

 • Voor- en achternaam
 • Professionele informatie (bijvoorbeeld functietitel, onderneming, departement, website)
 • Persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld geslacht)
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • BTW-nummer
 • Foto’s of andere gegevens in verband met het bijwonen van evenementen
 • Verplichte informatie in het kader van de antiwitwaswetgeving, waaronder bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bankrekeningnummer

Potentiële cliënten:

 • Voor- en achternaam
 • Professionele informatie (bijvoorbeeld functietitel, onderneming, departement, website)
 • Persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld geslacht)
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • BTW-nummer
 • Foto’s of andere gegevens in verband met het bijwonen van evenementen
 • Verplichte informatie in het kader van de antiwitwaswetgeving, waaronder bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bankrekeningnummer

Sollicitanten:

 • Voor- en achternaam
 • Professionele informatie (bijvoorbeeld functietitel, onderneming, departement, website)
 • Persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld geslacht)
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • BTW-nummer
 • Formulieren die betrekking hebben op een sollicitatie
 • Foto’s of andere gegevens in verband met het bijwonen van evenementen
 • Verplichte informatie in het kader van de antiwitwaswetgeving, waaronder bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bankrekeningnummer

Leveranciers:

 • Voor- en achternaam
 • Professionele informatie (bijvoorbeeld functietitel, onderneming, departement, website)
 • Persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld geslacht)
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • BTW-nummer
 • Foto’s of andere gegevens in verband met het bijwonen van evenementen
 • Verplichte informatie in het kader van de antiwitwaswetgeving, waaronder bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bankrekeningnummer

Tender Law verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tenderlaw.be.

In principe worden bij het gebruik van deze website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’). De gegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het contactformulier, of indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert, worden wel verwerkt door Tender Law. Hierbij (en ook in het algemeen) wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd.
De door Tender Law via de website verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, land, enz. De bezoeker geeft hierbij ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming aan Tender Law om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze privacyverklaring.

3. Het gebruik van persoonlijke gegevens

Tender Law kan uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken voor de volgende doelen:

Cliënten:

 • Nakomen van contractuele verplichtingen
 • Voeren van onze normale bedrijfsadministratie
 • Verdedigen van onszelf in gerechtelijke procedures
 • Uitvoeren of een einde stellen aan diensten of samenwerkingen
 • Uitvoeren van onderzoek
 • Geven van informatie met betrekking tot marketing
 • Voldoen aan de wettelijke, reglementaire en dwingende verplichtingen die op Tender Law rusten
 • Het behartigen van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon
 • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Tender Law of van derden
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Tender Law verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Voorkomen van of zoeken naar fraude of criminaliteit
 • Managen van (toekomstige) relaties met cliënten
 • Verbeteren van de diensten
 • Managen van onze IT
 • Managen van vragen en feedback
 • Verdedigen of vaststellen van onze wettelijke rechten
 • Managen van contracten voor de aankoop van producten of diensten
 • Managen van vragen om inlichtingen

Potentiële cliënten:

 • Nakomen van contractuele verplichtingen
 • Voeren van onze normale bedrijfsadministratie
 • Verdedigen van onszelf in gerechtelijke procedures
 • Uitvoeren of een einde stellen aan diensten of samenwerkingen
 • Uitvoeren van onderzoek
 • Geven van informatie met betrekking tot marketing
 • Voldoen aan de wettelijke, reglementaire en dwingende verplichtingen die op Tender Law rusten
 • Het behartigen van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon
 • -Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Tender Law of van derden
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Tender Law verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Voorkomen en zoeken naar fraude of criminaliteit
 • Managen van (toekomstige) relaties met potentiële cliënten
 • Verbeteren van de diensten
 • Managen van onze IT
 • Managen feedback of vragen 
 • Verdedigen of opstellen van onze wettelijke rechten
 • Managen van contracten voor de aankoop van producten of diensten
 • Managen van vragen om inlichtingen

Sollicitanten:

 • Nakomen van contractuele verplichtingen
 • Voeren van onze normale bedrijfsadministratie
 • Verdedigen van onszelf in gerechtelijke procedures
 • Uitvoeren of een einde stellen aan diensten of samenwerkingen
 • Uitvoeren van onderzoek
 • Geven van informatie met betrekking tot marketing
 • Voldoen aan de wettelijke, reglementaire en dwingende verplichtingen die op Tender Law rusten
 • Het behartigen van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon
 • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Tender Law of van derden
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om een wervingsreserve aan te leggen
 • Tender Law verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Voorkomen en zoeken naar fraude of criminaliteit
 • Managen van (toekomstige) relaties met sollicitanten
 • Verbeteren van de diensten
 • Managen van onze IT
 • Managen van feedback of vragen
 • Verdedigen of opstellen van onze wettelijke rechten
 • Managen van contracten voor de aankoop van producten of diensten
 • Managen van vragen om inlichtingen
 • Behandelen van sollicitaties

Leveranciers:

 • Nakomen van contractuele verplichtingen
 • Voeren van onze normale bedrijfsadministratie
 • Verdedigen van onszelf in gerechtelijke procedures
 • Uitvoeren of een einde stellen aan diensten of samenwerkingen
 • Uitvoeren van onderzoek
 • Geven van informatie met betrekking tot marketing
 • Voldoen aan de wettelijke, reglementaire en dwingende verplichtingen die op Tender Law rusten
 • Het behartigen van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon
 • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Tender Law of van derden
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Tender Law verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Voorkomen van en zoeken naar fraude of criminaliteit
 • Managen van (toekomstige) relaties met leveranciers
 • Verbeteren van de diensten
 • Managen van IT
 • Managen van feedback of vragen
 • Verdedigen of opstellen van onze wettelijke rechten
 • Managen van contracten voor de aankoop van producten of diensten
 • Managen van vragen om inlichtingen

De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de website zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: privacywet) zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Tender Law treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden:

– Communicatie met de gebruiker met betrekking tot het nagelaten bericht in het contactformulier;

– Het e-mailadres en/of adres kan worden aangewend voor marketingdoeleinden, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of om u in te lichten over onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren.

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens wanneer dit door de wet of rechtbank wordt opgelegd.  Tender Law bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

Tender Law zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien waar nodig de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails of andere elektronische berichtgeving met informatie over Tender Law aangeboden krijgt. U kunt te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen. Alle direct marketing communicatie die wij naar u sturen is voorzien van informatie en de middelen waarmee u zich kunt afmelden.

Elke bezoeker heeft het recht op inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Hij of zij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Tender Law neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het Internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Tender Law, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Uw persoonsgegevens worden door Tender Law niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld bewaard.

Uitgezonderd in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens maximaal vijf jaar nadat zij het laatst gebruikt zijn, bijgehouden, behalve voor sollicitatieformulieren, deze worden maximaal twee jaar na de sluitingsdatum van de vacature bijgehouden.

4. Het doorgeven van gegevens aan derden

Tender Law kan uw persoonsgegevens delen met derden die namens Tender Law diensten verlenen, bijvoorbeeld aan een dienstverlener in het kader van events of voor het beheer van de website.

De toegang van deze derden tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de mate waarin dit nodig is voor hun dienstverlening. Tender Law doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat deze derden onze privacy normen op elk moment volgen, alsook wetten en reglementen met betrekking tot gegevensbescherming.

Tender Law draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER. Uw persoonsgegevens zullen buiten de EER worden doorgeven alleen in het geval wanneer u of uw werkgever, als cliënt of leverancier, vestigingen buiten de EER heeft waarmee door ons gecommuniceerd moet worden. In het geval van een dergelijke overdracht, nemen wij voldoende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer onze websites links bevatten naar websites die niet door ons beheerd worden, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud of de privacy maatregelen van deze websites.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door Tender Law worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden. De informatie die wordt doorgegeven aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen kan worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

Hoewel Tender Law mogelijk persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken zal Tender Law geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens.

Als we uw persoonlijke informatie delen met zogenaamde service providers, zal Tender Law haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat zij uw gegevens veilig bewaren, dat zij alle redelijke maatregelen nemen om deze te beschermen tegen misbruik en alleen gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft principieel het recht, onder bepaalde voorwaarden, om uw persoonsgegevens in te zien, een kopie te vragen van uw gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tender Law en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tenderlaw.be.

Tender Law houdt eraan zo snel mogelijk en tijdig te reageren op uw verzoek.

Tender Law wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

6. Cookies en web beacons

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de website, is het mogelijk dat Tender Law of haar service providers zogenaamde ‘cookies’ (functionele, technische en performance cookies) of ‘web beacons’ gebruiken. Hieronder ook Google Analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker en als het ware de sporen bijhouden van de voorafgaande bezoeken van bepaalde websites en de informatie die met deze bezoeken gepaard gaat. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies. Tender Law kan deze instrumenten gebruiken om informatie op haar systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het ip-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan de webmaster van Tender Law die deze informatie gebruikt om het aantal op de verschillende delen van de website bezoekers te analyseren en om ervoor te zorgen dat de website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. De cookies noch web beacons gebruikt op de website verzamelen de naam of het e-mailadres van de gebruiker. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van de website, indien hun webbrowser zodanig is ingesteld dat ze cookies weigeren.

De meeste Internet-browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw apparaat. Indien u de cookies uitschakelt, kan dit uw ervaring op de website beïnvloeden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De kans bestaat dat u via een link die u kan aanklikken wordt doorverwezen naar andere sites met cookies, waarbij u het beste de policy in verband met privacy en cookies van die organisatie verifieert.

7. Beveiliging van gegevens

Tender Law doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

Tender Law maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies (waaronder onvoorzien verlies), misbruik, wijziging, of vernietiging (waaronder onrechtmatige vernietiging) van of niet-toegestane toegang tot alle gegevens.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Deze privacyverklaring wordt beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken voor kennisname van betwistingen omtrent deze privacyverklaring zijn de rechtbanken van Brussel.

9. Contactpersoon

U kan ons contacteren door een e-mail te sturen naar info@tenderlaw.be wanneer u vragen of suggesties hebt met betrekking tot deze privacyverklaring.

Wij helpen bij uw juridische vragen