Uncategorized

Elektronische facturatie sinds 1 maart 2024 verplicht voor opdrachten van beperkte waarde

Op 1 maart 2024 werd de laatste stap gezet in de gefaseerde uitrol van de verplichting voor ondernemers om in het kader van overheidsopdrachten alle facturen op elektronische wijze te versturen. Met elektronische facturatie wordt bedoeld het opstellen, verzenden en ontvangen van facturen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk […]

Elektronische facturatie sinds 1 maart 2024 verplicht voor opdrachten van beperkte waarde Meer lezen »

Naar een nuancering van het principe dat de inschrijver instaat voor de zorgvuldigheid van zijn offerte? De Raad van State wikt en weegt

Zelfs wanneer er geen wettelijke verplichting is voor de aanbesteder om een inschrijver te bevragen over zijn afwijkende uurprijzen, lijkt de aanbesteder er in bepaalde gevallen toch toe gehouden om een inschrijver om bijkomende inlichtingen te verzoeken. Dit blijkt uit een recent arrest van de Raad van State van 15 mei 2023 (nr. 256.528) dat

Naar een nuancering van het principe dat de inschrijver instaat voor de zorgvuldigheid van zijn offerte? De Raad van State wikt en weegt Meer lezen »

Tender Law stond het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht, bij in het kader van de aankoop van moderne enkelbanden

In een occasionele gezamenlijke opdracht namens en voor rekening van de drie gemeenschappen fungeerde de Vlaamse Gemeenschap, onze cliënte, als aanbestedende overheid. De opdracht, geplaatst met een concurrentiegerichte dialoog, werd gegund aan het Israëlische Allied Universal Electronic Monitoring. De moderne enkelbanden gaan verder dan traditioneel elektronisch toezicht door onder meer in een slachtofferwaarschuwing te voorzien.

Tender Law stond het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht, bij in het kader van de aankoop van moderne enkelbanden Meer lezen »

Ministerraad keurt voorontwerp van wet goed voor een betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten

België staat bekend als een land met een sterke KMO-sector die bijna 99,8% van alle bedrijven vertegenwoordigt en instaat voor 68,8% van de werkgelegenheid. Toch blijft de relatie tussen KMO’s en overheidsopdrachten een uitdagend onderwerp. Deze bedrijven hebben in ons land nog steeds moeite om toegang te krijgen tot overheidsopdrachten vanwege verschillende obstakels die ze

Ministerraad keurt voorontwerp van wet goed voor een betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten Meer lezen »

Wetswijziging met het oog op meer governance en transparantie bij overheidsopdrachten

De wet van 8 februari 2023 wijzigt voornamelijk de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (Wet Overheidsopdrachten 2016). Hierdoor zal u als ondernemer meer inzicht krijgen in de opdrachten die aanbesteders plaatsen en die nu nog onder de radar blijven. Daarnaast zet de wet in op het rapporteren van gegevens aan de bevoegde

Wetswijziging met het oog op meer governance en transparantie bij overheidsopdrachten Meer lezen »

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+   

De FOD Economie is een hervomingstraject gestart om de Mercuriale en de I-index te moderniseren. Als eerste stap werd de I-index vervangen door een nieuwe index, namelijk de I-2021-index. Via deze index kunnen de prijzen beter worden aangepast aan de reële evolutie van de kosten van bouwmaterialen. Om in deze vernieuwingen wegwijs te geraken worden

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+    Meer lezen »

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten?

In het kader van overheidsopdrachten voor werken is het vereist dat een aannemer beschikt over een erkenning in de toepasselijke klasse, categorie of ondercategorie. De erkenningseisen moeten daarbij wel overeenkomen met het concrete voorwerp van de opdracht. In een arrest van 15 juli 2021 sprak de Raad van State zich uit over een zaak waarin

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten? Meer lezen »

Mogelijkheid om een voorschot toe te kennen wordt tijdelijk uitgebreid – én warm aanbevolen!

Op 9 december 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in Oekraïne. De gevolgen van het conflict in Oekraïne zijn namelijk verstrekkend en heel wat opdrachtnemers ondervinden hierdoor liquiditeitsproblemen. Dit

Mogelijkheid om een voorschot toe te kennen wordt tijdelijk uitgebreid – én warm aanbevolen! Meer lezen »

Heeft de overheid een betalingsprobleem?

Het Hof van Justitie velde op 20 oktober 2022 een belangrijk arrest  met betrekking tot de richtlijn 2011/7/EU betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In dit arrest oordeelt het Hof dat een nationale regeling niet op algemene wijze kan voorzien in een betalingstermijn van 60 kalenderdagen voor alle handelstransacties. Het Hof baseert zich daarbij

Heeft de overheid een betalingsprobleem? Meer lezen »