Hoe de registratiebelasting berekenen bij de verkoop van onbebouwde volumes na 1 september 2021?

Op 1 september  2021 trad  het nieuwe  goederenrecht in werking. Het recht van opstal, dat zeer  vaak wordt aangewend   in  het  kader  van  publiek-private   bouwprojecten,  wordt  nu  gedefinieerd  als   “een zakelijk gebruiksrecht dat het  eigendomsrecht  verleent op al dan niet gebouwde volumes, voor  het geheel of een deel, op, boven of onder  andermans  grond om er  bouwwerken of beplantingen te hebben” (art. 3.177 BW). Aangezien  de  opstalhouder  nu  ook lijkt te kunnen worden beschouwd als de “eigenaar van onbebouwde volumes”  rijst  de  vraag,   op   fiscaal   vlak, hoe   de   registratierechten  (verkooprechten) moeten worden berekend  in  geval  de  opstalhouder  zijn   onbebouwd   volume  tegen   betaling   aan   een   derde   tegen overdraagt. Is er alleen sprake van een verkoop van opstalrecht, zodat enkel de registratiebelasting van 2% van   toepassing   is?   Of   is   er   ook   sprake   van   een   onroerende   verkoop,   zodat   in   principe ook de verkooprechten van 12% (Vlaanderen) of 12,5% (Brussel en Wallonië) verschuldigd zijn?

In  het  recentste  nummer van het Revue du notariat belge verdedigt onze collega Nicolas Van Damme de eerste   oplossing.   Immers,  de wetgever heeft met de verankering van de volume-eigendom alleen willen bevestigen dat de  opstalhouder titularis wordt van het recht om in de volumes gebouwen of beplantingen op  te   richten.   De  eigendom   over   een   onbebouwd volume is geen doel op zich en kan niet los van het bouwrecht van   de opstalhouder   worden gezien (vandaar ook dat men in het Engels spreekt van Building right). Een  opstalhouder  draagt  net zomin als de grondeigenaar een “volume lucht” over, maar alleen het recht   om   dat   volume   te bebouwen. Het is de overdracht van dat recht dat moet worden belast, niet de zogezegde  onroerende  eigendom  over het volume waarbinnen dat recht moet worden uitgeoefend. Voor meer info kunt u uiteraard terecht bij onze medewerkers.